Currently TXing
Time (UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
19 %
0%
5 days, 23 hrs, 18 mins, 26 s 2 days, 21 hrs, 29 mins, 38 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
33%
8.83 GB 4.18 GB 13.72 GB
/dev/loop1 /snap/snapd/19122
100%
0 B 53.25 MB 53.25 MB
/dev/loop2 /snap/snapd/19361
100%
0 B 53.38 MB 53.38 MB
/dev/loop3 /snap/core20/1891
100%
0 B 63.5 MB 63.5 MB
/dev/loop0 /snap/core20/1879
100%
0 B 63.38 MB 63.38 MB
/dev/loop5 /snap/btop/612
100%
0 B 2 MB 2 MB
/dev/loop6 /snap/btop/617
100%
0 B 2 MB 2 MB
Connected YSFGateways
Reporting Time (UTC) Callsign
2023-06-07 16:37:10GØAMO
2023-06-07 16:37:10G8FXC
2023-06-07 16:37:10MB6HA
2023-06-07 16:37:10PA7LIM
2023-06-07 16:37:10G6IGA
2023-06-07 16:37:10YCS235-89
2023-06-07 16:37:10WORLD
2023-06-07 16:37:10GB-GB7SV
2023-06-07 16:37:10MØLXQ
2023-06-07 16:37:10M1CYT
2023-06-07 16:37:10G7HMV
2023-06-07 16:37:10MØIDL
2023-06-07 16:37:10GB3ND
2023-06-07 16:37:10M7GGZ
2023-06-07 16:37:10M7DQU
2023-06-07 16:37:10M7PTL
2023-06-07 16:37:10G6NJM
2023-06-07 16:37:10MØXWN
2023-06-07 16:37:10G8IPG
2023-06-07 16:37:10GØUZL
2023-06-07 16:37:10G7HMV-OS4
Last Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2023-06-07 16:33:28G8IPG-ALANALL MB6HA 11
2023-06-07 16:33:07G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 15
2023-06-07 16:04:49EA7KNKALL MB6HA 6
2023-06-07 16:04:23EA5IZOALL MB6HA 21
2023-06-07 15:18:35G1HLPALL G1HLPDEREK 15
2023-06-07 13:45:48DK2JHALL YCS235-89 0
2023-06-07 13:03:18MØSCSALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 13:02:50G8BUR/ANDRALL MB6HA 17
2023-06-07 11:14:23G3YZZALL MB6HA 1
2023-06-07 08:47:26VK3WMFALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 07:20:04GØUOO-ROBALL MB6HA 20
Todays Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2023-06-07 16:33:28G8IPG-ALANALL MB6HA 11
2023-06-07 16:33:07G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 15
2023-06-07 16:32:20G8IPG-ALANALL MB6HA 42
2023-06-07 16:31:52G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 20
2023-06-07 16:30:53G8IPG-ALANALL MB6HA 55
2023-06-07 16:29:04G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 38
2023-06-07 16:27:27G8IPG-ALANALL MB6HA 33
2023-06-07 16:25:28G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 50
2023-06-07 16:25:22G8IPG-ALANALL GB-GB7SV 1
2023-06-07 16:23:39G8IPG-ALANALL MB6HA 42
2023-06-07 16:22:05G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 26
2023-06-07 16:21:59G8IPG-ALANALL MB6HA 1
2023-06-07 16:20:57G8IPG-ALANALL MB6HA 1
2023-06-07 16:19:17G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 32
2023-06-07 16:17:26G8IPG-ALANALL MB6HA 45
2023-06-07 16:15:00G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 15
2023-06-07 16:13:53G8IPG-ALANALL MB6HA 2
2023-06-07 16:12:44G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 1
2023-06-07 16:11:59G8IPG-ALANALL MB6HA 42
2023-06-07 16:11:22G8IPG-ALANALL MB6HA 36
2023-06-07 16:11:15G7HMV/MATTALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 16:09:51G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 23
2023-06-07 16:09:06G8IPG-ALANALL MB6HA 39
2023-06-07 16:08:56G7HMV/MATTALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 16:06:25G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 30
2023-06-07 16:05:47G8IPG-ALANALL MB6HA 34
2023-06-07 16:05:30G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 10
2023-06-07 16:05:02G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 8
2023-06-07 16:04:49EA7KNKALL MB6HA 6
2023-06-07 16:04:23EA5IZOALL MB6HA 21
2023-06-07 16:03:49EA7KNKALL MB6HA 29
2023-06-07 16:02:32EA5IZOALL MB6HA 11
2023-06-07 16:02:07EA7KNKALL MB6HA 20
2023-06-07 16:01:33EA5IZOALL MB6HA 15
2023-06-07 16:01:16EA7KNKALL MB6HA 13
2023-06-07 16:00:59EA5IZOALL MB6HA 12
2023-06-07 16:00:30EA7KNKALL MB6HA 23
2023-06-07 16:00:16EA5IZOALL MB6HA 9
2023-06-07 16:00:05EA7KNKALL MB6HA 8
2023-06-07 15:59:38EA5IZOALL MB6HA 21
2023-06-07 15:59:23EA7KNKALL MB6HA 12
2023-06-07 15:59:15EA5IZOALL MB6HA 4
2023-06-07 15:58:48EA7KNKALL MB6HA 6
2023-06-07 15:58:43EA7KNKALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 15:58:38EA7KNKALL MB6HA 4
2023-06-07 15:58:01G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 32
2023-06-07 15:57:47EA5IZOALL MB6HA 9
2023-06-07 15:57:42EA7KNKALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 15:57:32EA7KNKALL MB6HA 9
2023-06-07 15:57:20EA5IZOALL MB6HA 7
2023-06-07 15:57:06EA7KNKALL MB6HA 10
2023-06-07 15:56:59G8IPG-ALANALL MB6HA 1
2023-06-07 15:56:47G8IPG-ALANALL MB6HA 11
2023-06-07 15:56:39EA7KNKALL MB6HA 3
2023-06-07 15:56:33EA7KNKALL MB6HA 6
2023-06-07 15:56:16G8IPG-ALANALL MB6HA 13
2023-06-07 15:55:57EA7KNKALL MB6HA 15
2023-06-07 15:55:24EA5IZOALL MB6HA 28
2023-06-07 15:55:12G8IPG-ALANALL MB6HA 9
2023-06-07 15:54:48EA5IZOALL MB6HA 20
2023-06-07 15:54:30EA7KNKALL MB6HA 10
2023-06-07 15:54:12EA5IZOALL MB6HA 11
2023-06-07 15:54:02EA7KNKALL MB6HA 4
2023-06-07 15:53:46G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 6
2023-06-07 15:53:37EA5IZOALL MB6HA 5
2023-06-07 15:53:17EA7KNKALL MB6HA 16
2023-06-07 15:53:12EA5IZOALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 15:53:01EA5IZOALL MB6HA 10
2023-06-07 15:52:33G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 18
2023-06-07 15:52:14EA5IZOALL MB6HA 15
2023-06-07 15:52:09G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4 3
2023-06-07 15:51:59EA7KNKALL MB6HA 6
2023-06-07 15:51:52EA5IZOALL MB6HA 3
2023-06-07 15:51:50EA7KNKALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 15:51:41EA7KNKALL MB6HA 8
2023-06-07 15:51:25EA5IZOALL MB6HA 12
2023-06-07 15:51:15EA7KNKALL MB6HA 6
2023-06-07 15:51:01EA5IZOALL MB6HA 11
2023-06-07 15:50:31EA7KNKALL MB6HA 21
2023-06-07 15:50:08EA5IZOALL MB6HA 18
2023-06-07 15:49:58EA7KNKALL MB6HA 5
2023-06-07 15:49:23EA5IZOALL MB6HA 31
2023-06-07 15:49:09EA7KNKALL MB6HA 10
2023-06-07 15:48:21EA5IZOALL MB6HA 15
2023-06-07 15:48:12EA7KNKALL MB6HA 6
2023-06-07 15:47:47EA5IZOALL MB6HA 21
2023-06-07 15:47:28EA7KNKALL MB6HA 16
2023-06-07 15:47:17EA5IZOALL MB6HA 7
2023-06-07 15:47:11EA7KNKALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 15:46:43EA7KNKALL MB6HA 27
2023-06-07 15:46:40EA5IZOALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 15:46:10EA5IZOALL MB6HA 29
2023-06-07 15:45:57EA7KNKALL MB6HA 10
2023-06-07 15:45:47EA5IZOALL MB6HA 5
2023-06-07 15:45:40EA7KNKALL MB6HA 4
2023-06-07 15:45:32EA5IZOALL MB6HA 4
2023-06-07 15:45:06EA7KNKALL MB6HA 6
2023-06-07 15:18:35G1HLPALL G1HLPDEREK 15
2023-06-07 13:45:48DK2JHALL YCS235-89 0
2023-06-07 13:45:48DK2JHALL YCS235-89 0
2023-06-07 13:45:48DK2JHALL YCS235-89 0
2023-06-07 13:45:48DK2JHALL YCS235-89 0
2023-06-07 13:03:18MØSCSALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 13:03:13MØSCS*****EBBf3 MØSCS 4
2023-06-07 13:02:50G8BUR/ANDRALL MB6HA 17
2023-06-07 13:02:18MØSCS*****EBBf3 MØSCS 22
2023-06-07 13:02:06G8BUR/ANDRALL MB6HA 6
2023-06-07 12:59:55MØSCS*****EBBf3 MØSCS 42
2023-06-07 12:59:47G8BUR/ANDRALL MB6HA 2
2023-06-07 12:59:40G8BUR/ANDRALL MB6HA 6
2023-06-07 12:58:46G8BUR/ANDRALL MB6HA 50
2023-06-07 12:57:14MØSCS*****EBBf3 MØSCS 22
2023-06-07 12:56:45G8BUR/ANDRALL MB6HA 23
2023-06-07 12:56:09G8BUR/ANDRALL MB6HA 35
2023-06-07 12:55:31G8BUR/ANDRALL MB6HA 36
2023-06-07 12:54:26MØSCS*****EBBf3 MØSCS 54
2023-06-07 12:54:11G8BUR/ANDRALL MB6HA 11
2023-06-07 12:53:54G8BUR/ANDRALL MB6HA 11
2023-06-07 12:53:34MØSCS*****EBBf3 MØSCS 9
2023-06-07 12:53:21G8BUR/ANDRALL MB6HA 5
2023-06-07 12:53:01MØSCS*****EBBf3 MØSCS 5
2023-06-07 12:49:25G8BUR/ANDRALL MB6HA 6
2023-06-07 12:24:13G8BUR/ANDRALL MB6HA 7
2023-06-07 11:14:23G3YZZALL MB6HA 1
2023-06-07 11:14:01MØSCSALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 11:13:56MØSCS*****EBBf3 MØSCS 4
2023-06-07 11:13:50MØSCS*****EBBf3 MØSCS 1
2023-06-07 11:11:21MØSCS*****EBBf3 MØSCS 0
2023-06-07 09:42:28G8BUR/ANDRALL MB6HA 7
2023-06-07 08:47:26VK3WMFALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 08:47:24VK3WMFALL VK3WMF 1
2023-06-07 08:47:07VK3WMFALL VK3WMF 1
2023-06-07 08:46:33VK3WMFALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 08:46:32VK3WMFALL VK3WMF 0
2023-06-07 08:46:25VK3WMFALL VK3WMF 4
2023-06-07 08:46:04VK3WMFALL VK3WMF 0
2023-06-07 08:04:12G7HMV/MATTALL GB-GB7SV 0
2023-06-07 08:04:08G7HMV/MATTALL MB6HA 3
2023-06-07 07:20:04GØUOO-ROBALL MB6HA 20
2023-06-07 07:17:16GØUOO-ROBALL MB6HA 5
2023-06-07 07:17:03GØUOO-ROBALL MB6HA 12
2023-06-07 07:16:15GØUOO-ROBALL MB6HA 15
Alltime Heard List
Time (UTC) Callsign Target Gateway
2023-06-07 16:33:28G8IPG-ALANALL MB6HA
2023-06-07 16:33:07G7HMV/MATT*****FCh0s G7HMV-OS4
2023-06-07 16:04:49EA7KNKALL MB6HA
2023-06-07 16:04:23EA5IZOALL MB6HA
2023-06-07 15:18:35G1HLPALL G1HLPDEREK
2023-06-07 13:45:48DK2JHALL YCS235-89
2023-06-07 13:03:18MØSCSALL GB-GB7SV
2023-06-07 13:02:50G8BUR/ANDRALL MB6HA
2023-06-07 11:14:23G3YZZALL MB6HA
2023-06-07 08:47:26VK3WMFALL GB-GB7SV
2023-06-07 07:20:04GØUOO-ROBALL MB6HA
2023-06-06 23:07:17DL4DSA/991ALL GB-GB7SV
2023-06-06 22:09:222EØYGM-MATALL 2EØYGM
2023-06-06 19:42:57M7CIZALL PEANUT
2023-06-06 19:27:55GØEOB-FREDALL MB6HA
2023-06-06 18:33:18G4MQQSIMONALL MB6HA
2023-06-06 17:54:34GØVNPALL PEANUT
2023-06-06 17:02:052EØIEQALL MB6HA
2023-06-06 16:01:32M3OPWALL MB6HA
2023-06-06 16:01:17G8IKP-JOHNALL MB6HA
2023-06-06 15:10:12G4XMZALL MB6HA
2023-06-06 14:54:54GW7UVOALL PEANUT
2023-06-06 14:20:50G6DLJ-PHILALL G6DLJ
2023-06-06 12:57:48KI7HUBALL PEANUT
2023-06-06 11:32:21G8IPGALL G8IPG
2023-06-06 09:03:47ON4LGYALL MB6HA
2023-06-06 09:02:00GØJMSALL MB6HA
2023-06-06 08:57:49G4MQQALL MB6HA
2023-06-06 04:16:29VE3XIDALL YCS235-89
2023-06-05 21:01:28VA7EQ-RAYALL MB6HA
2023-06-05 19:22:57M7PTLALL M7PTL
2023-06-05 19:16:53MØHYLALL PEANUT
2023-06-05 19:16:23MB6HA-GWALL MB6HA
2023-06-05 19:16:15MØHYL-ALANALL GB-GB7SV
2023-06-05 19:02:00MØMFS-DREWALL MB6HA
2023-06-05 18:27:00G7DIRALL MB6HA
2023-06-05 14:42:37G8CYFALL MB6HA
2023-06-05 13:30:42M6NVOALL MB6HA
2023-06-05 12:18:10JO3EJPALL MB6HA
2023-06-05 06:04:01G6YIQALL GB-GB7SV
2023-06-05 00:36:11KA3MTTALL MB6HA
2023-06-04 22:26:49G4FKIALL MB6HA
2023-06-04 21:34:52MØMRPALL MB6HA
2023-06-04 21:34:48MØODEALL MB6HA
2023-06-04 21:04:572EØOWI/PALL 2EØOWI
2023-06-04 20:53:13KI5US-NDALL MB6HA
2023-06-04 20:49:30MØIDLALL MB6HA
2023-06-04 18:51:16M3LQJALL PEANUT
2023-06-04 18:31:29OE4ENUALL YCS235-89
2023-06-04 16:08:53MØJSXALL MB6HA
2023-06-04 14:36:222EØXFUALL PEANUT
2023-06-04 13:27:08M3NSY*****H6HGE M3NSY
2023-06-04 12:43:14JA1WLQ-5DALL MB6HA
2023-06-04 11:09:50G1ZTJALL GB7FB
2023-06-04 09:42:19G8MBESIMONALL MB6HA
2023-06-04 09:40:13M7DQU*****FAco2 M7DQU
2023-06-04 07:52:00GØEOB-FRETALL MB6HA
2023-06-04 07:29:19Vv2vl , ALL MB6HA
2023-06-04 07:24:38ØHYL-AANALL MB6HA
2023-06-04 00:08:54KQ4HJNALL MB6HA
2023-06-03 22:27:20ZL4AX/P1ALL MB6HA
2023-06-03 22:12:02M7GGZ/GREGALL M7GGZ
2023-06-03 20:55:28??????????ALL
2023-06-03 15:02:14G4JTR-VINALL MB6HA
2023-06-03 12:45:57G1FNAALL MB6HA
2023-06-03 10:15:36G4HXTALL MB6HA
2023-06-03 10:09:392EØEGZALL MB6HA
2023-06-03 08:17:292EØXPRALL GB-GB7SV
2023-06-02 17:23:39MØPCFALL PEANUT
2023-06-02 17:07:17MØRSBALL MØRSB
2023-06-02 16:02:48M3KWSSTEVEALL MB6HA
2023-06-02 12:44:50G2BKZ/ROBALL GB-GB7SV
2023-06-01 15:41:17MØROZALL MB6HA
2023-06-01 12:07:19G7LMYALL MB6HA
2023-06-01 11:57:587LMYALL MB6HA
2023-06-01 10:43:21ZL4AX/P2ALL MB6HA
2023-06-01 10:01:19GØKYXALL PEANUT
2023-06-01 07:30:42G7AFT/MALL MB6HA
2023-05-31 21:29:57G3YXZALL MB6HA
2023-05-31 19:29:352EØHQVALL GB-GB7SV
2023-05-31 18:31:35G6WWYALL MB6HA
2023-05-31 18:03:59FT-991ALL MB6HA
2023-05-31 17:51:42M7DIQ-RAYALL MB6HA
2023-05-31 16:47:49PAULALL MB6HA
2023-05-31 16:45:50MØJZX-JOHNALL MB6HA
2023-05-31 15:59:56M5BOPALL M5BOP
2023-05-31 13:46:20MØMZF-JASNALL MB6HA
2023-05-31 13:42:17MØRQDALL MB6HA
2023-05-31 12:05:01G7UHT-CARLALL MB6HA
2023-05-31 11:12:39K9GLMALL MB6HA
2023-05-31 09:03:29GØFGIALL MB6HA
2023-05-31 05:22:48K5CYAALL MB6HA
2023-05-30 22:12:12OWENALL MB6HA
2023-05-30 20:09:54M1CYTALL GB-GB7SV
2023-05-30 15:47:25G8FXC/PALL MB6HA
2023-05-30 15:03:03EI3GUBALL PEANUT
2023-05-30 14:22:51MØDYV-ROGALL MB6HA
2023-05-30 12:07:51EA7KNKDAVEALL MB6HA
2023-05-30 10:07:50DL4DSAALL MB6HA
2023-05-29 21:03:07ZL4AX/P3ALL MB6HA
2023-05-29 16:23:20KO4JJC-BOBALL GB-GB7SV
2023-05-29 16:12:54SM6KUTALL SM6KUT
2023-05-29 14:58:26G8WWIALL GB-GB7SV
2023-05-29 13:56:35MØGWCALL MØGWC
2023-05-29 13:09:20MØWOBALL MB6HA
2023-05-29 11:33:12G7MYI-ALANALL GB-GB7SV
2023-05-29 08:34:18GØVZYALL MB6HA
2023-05-29 06:39:36GØCIQALL MB6HA
2023-05-28 23:17:36MØHWK/KEVALL MB6HA
2023-05-28 23:09:48VA3CDVALL MB6HA
2023-05-28 19:00:10G1WXCALL GB-GB7SV
2023-05-28 12:51:28EA7KINALL PEANUT
2023-05-28 12:28:50MØRHSALL MB6HA
2023-05-28 10:39:52MØNRGALL GB-GB7SV
2023-05-28 10:33:55VK3AWEALL MB6HA
2023-05-28 10:04:25G4EGQ-PETEALL MB6HA
2023-05-27 22:01:07GØTIWALL PEANUT
2023-05-27 21:50:09K8RAH/RYANALL MB6HA
2023-05-27 20:26:07M7WBDALL MB6HA
2023-05-27 16:57:082EØNUNALL MB6HA
2023-05-27 13:40:20MØTPTALL MB6HA
2023-05-27 13:18:08G4LVV-ALANALL MB6HA
2023-05-27 10:43:36M7EKWALL MB6HA
2023-05-27 10:03:59GØRBAALL GB-GB7SV
2023-05-27 09:02:29M7DLHALL M7DLH
2023-05-26 18:49:26M7GROALL M7GRO
2023-05-26 09:08:29F4HRDALL MB6HA
2023-05-26 09:08:19F5RZCALL MB6HA
2023-05-25 23:04:00MØLLCALL PEANUT
2023-05-25 18:45:16M3SNR/SEANALL MB6HA
2023-05-25 17:00:50G5DKT-DALEALL GB-GB7SV
2023-05-25 16:26:08M7ATA ALANALL MB6HA
2023-05-25 14:37:17ZL1TAP/QTHALL MB6HA
2023-05-25 14:37:04EBZkWALL MB6HA
2023-05-25 09:36:46IW8BZEALL PEANUT
2023-05-25 07:34:34V 7ALL MB6HA
2023-05-24 23:31:32MØRNXALL PEANUT
2023-05-24 23:02:07M1CVZALL MB6HA
2023-05-24 22:29:03M7SMI-ADAMALL MB6HA
2023-05-24 19:14:45G8IKP/MMALL MB6HA
2023-05-24 19:09:57G7AFT-KARLALL MB6HA
2023-05-24 18:54:17G4MYS-ANDYALL MB6HA
2023-05-24 18:49:27G3WYW-PAULALL G3WYW
2023-05-24 18:39:32G7AFTALL MB6HA
2023-05-24 18:37:312EØMBGALL MB6HA
2023-05-24 18:34:05M7KDUALL MB6HA
2023-05-24 16:58:58GØJCFALL MB6HA
2023-05-24 14:34:21SA4MDNALL MB6HA
2023-05-24 13:41:32G4MYSALL MB6HA
2023-05-24 12:34:15MØPKZALL MB6HA
2023-05-24 12:14:492EØHFWALL GB-GB7SV
2023-05-24 11:52:492EØZBEALL MB6HA
2023-05-24 09:09:36G4HSO-PETEALL MB6HA
2023-05-24 09:09:23G6IKWALL MB6HA
2023-05-24 09:06:42G6 KWALL MB6HA
2023-05-23 21:05:092EØHHPALL PEANUT
2023-05-23 18:19:292EØWHH-JONALL MB6HA
2023-05-23 17:25:23GØAQAALL GØAQA
2023-05-23 16:09:136 ALL MB6HA
2023-05-23 12:18:28M7BWSALL MB6HA
2023-05-23 09:00:18MØJUJ-MIKE*****EBR9E MØJUJ
2023-05-23 00:59:09ZL1AG/PALL MB6HA
2023-05-22 23:58:33M5PDLALL MB6HA
2023-05-22 16:12:36G1BHMALL GB3ND
2023-05-22 14:21:21G8EPQ-BOBALL MB6HA
2023-05-22 14:20:18G4DULALL MB6HA
2023-05-22 14:02:50M7ONRALL PEANUT
2023-05-22 13:55:11G8HZQ-PHILALL MB6HA
2023-05-22 12:37:562E1KJBALL MB6HA
2023-05-22 07:51:18GØEOU-FREDALL MB6HA
2023-05-22 07:40:23FØEOB-FREDALL MB6HA
2023-05-22 06:55:09G7PALALL MB6HA
2023-05-21 22:34:58G1VQV-STEVALL G1VQV
2023-05-21 22:02:27G8KHF-JOHNALL GB-GB7SV
2023-05-21 20:31:342EØPKK/MALL MB6HA
2023-05-21 16:30:40G4PMG/MARTALL MB6HA
2023-05-21 13:14:042EØOWI/MALL MB6HA
2023-05-21 12:40:42G8BURALL MB6HA
2023-05-21 12:33:022EØTGEALL MB6HA
2023-05-21 12:26:08GW4FOI-JONALL MB6HA
2023-05-21 09:08:02G8EPQALL G8EPQ
2023-05-21 00:33:38KN4JBRALL MB6HA
2023-05-21 00:29:08K4BTNALL GB-GB7SV
2023-05-20 22:38:03G7HMVALL PEANUT
2023-05-20 17:00:522EØFSI/MALL MB6HA
2023-05-20 16:19:11G6DLJALL PEANUT
2023-05-20 16:14:33M3XHTALL MB6HA
2023-05-20 14:45:14MØICR-CARLALL MB6HA
2023-05-20 14:09:102EØNCDALL MB6HA
2023-05-20 09:09:362341182ALL G8EPQ
2023-05-20 08:04:00MØJUJALL MØJUJ
2023-05-19 21:56:00G8AWO-MARKALL MB6HA
2023-05-19 19:59:50G1YOS-JOHNALL MB6HA
2023-05-19 18:21:39MØCAJALL MB6HA
2023-05-19 13:18:27MØRWXALL MB6HA
2023-05-19 12:50:49M7GGZ-GREGALL MB6HA
2023-05-19 11:22:21M6FWVALL MB6HA
2023-05-19 00:37:04G4VDEALL GB-GB7SV
2023-05-18 20:16:12G7AFT-RPT1ALL MB6HA
2023-05-18 20:11:07G7AFT/PALL MB6HA
2023-05-18 19:38:51MWØHMVALL GB-GB7SV
2023-05-18 15:06:57M1FCXALL MB6HA
2023-05-18 14:45:00G7MJTALL MB6HA
2023-05-18 13:55:45G8IPG/PALL G8IPG
2023-05-18 10:24:44G1VNAALL MB6HA
2023-05-17 16:40:30G8IPG/MALL MB6HA
2023-05-17 14:42:25G8TWR-JOHNALL GB-GB7SV
2023-05-17 08:53:31G4ETGALL GB-GB7SV
2023-05-16 19:53:39M1HOGALL GB-GB7SV
2023-05-16 19:33:30+ALL MB6HA
2023-05-16 15:24:56VA3HRYALL MB6HA
2023-05-16 15:15:33G1FRM-BOB-ALL MB6HA
2023-05-16 14:22:18GR6YMLALL MB6HA
2023-05-16 13:25:04GØELOALL MB6HA
2023-05-16 13:04:09#IALL MB6HA
2023-05-16 11:47:44G/VK3PMCALL MB6HA
2023-05-16 09:24:57M7DLH-DAVE*****EAe0L M7DLH
2023-05-15 21:23:02MW7DDPALL GB7WH
2023-05-15 20:43:50GØLOZALL PEANUT
2023-05-15 18:33:20MW3ASGALL GB-GB7SV
2023-05-15 15:32:50MØABIALL MB6HA
2023-05-15 11:02:14M7OARALL PEANUT
2023-05-14 16:15:15W6KOP JOHNALL MB6HA
2023-05-14 16:02:18M7DBU-PAULALL GB-GB7SV
2023-05-14 15:46:10SQ8WNALL SQ8WN
2023-05-14 15:33:26GØHFNALL GB-GB7SV
2023-05-14 14:05:32G7LJ,]LALL MB6HA
2023-05-14 10:29:22MØXANALL PEANUT
2023-05-14 07:47:01YAESUALL MB6HA
2023-05-13 20:33:032E1EHB*****H5AQ2 2E1EHB
2023-05-13 19:29:17MR7DBUTØALL MB6HA
2023-05-13 15:00:32MØXWNALL MØXWN
2023-05-13 14:42:27MØXWN-FT3DALL MØXWN
2023-05-13 14:32:29WI5ARDALL MB6HA
2023-05-13 12:28:11M1CVJALL GB3ND
2023-05-13 11:10:58MØMRP-MATTALL MB6HA
2023-05-13 09:06:39G8HUEALL MB6HA
2023-05-13 08:38:47M7UKDALL MB6HA
2023-05-12 21:16:492EØGMDALL GB-GB7SV
2023-05-12 19:53:49MØMZFALL MB6HA
2023-05-12 17:43:37M7GTMGAVINALL MB6HA
2023-05-12 16:48:26MØHXEALL MB6HA
2023-05-12 16:20:20GØUZLALL GØUZL
2023-05-12 13:44:392EØEPBALL GB-GB7SV
2023-05-12 10:56:4045ALL MB6HA
2023-05-11 14:40:27GØJZW-ANDYALL GB-GB7SV
2023-05-11 12:45:25M5RPTALL MB6HA
2023-05-11 12:26:40G4BMCALL MB6HA
2023-05-11 09:28:012EØHGKALL GB-GB7SV
2023-05-10 21:39:07W5GIF-BILLALL GB-GB7SV
2023-05-10 20:16:29GØEOB-FR.ALL MB6HA
2023-05-10 20:15:30:ALL MB6HA
2023-05-10 20:09:26GØEOB-FRrALL MB6HA
2023-05-10 07:53:18(T !:ALL MB6HA
2023-05-10 07:52:30023-05-10 07:52:30.105 Received data from 9qØ23-Ø5-1Ø Ø7:52:3Ø.1Ø5 Received data from 9q
2023-05-10 07:48:02F7AFTALL MB6HA
2023-05-10 07:46:027AFT IALL MB6HA
2023-05-09 21:19:23GØFAJALL GB-GB7SV
2023-05-09 19:02:24F4DBCALL YCS235-89
2023-05-09 13:27:122RØJVRALL MB6HA
2023-05-09 11:43:45G7EHR-BOBALL MB6HA
2023-05-09 08:25:38G6DLJ-GREGALL G6DLJ
2023-05-09 04:26:01MOHSGALL MB6HA
2023-05-09 03:04:39openSPOT4ALL YCS235-89
2023-05-08 10:56:55GØAMOALL GØAMO
2023-05-07 20:10:01N1DZRALL MB6HA
2023-05-07 15:51:112EØKOAALL MB6HA
2023-05-07 13:36:51G7RDXALL MB6HA
2023-05-07 13:35:25G7GSFALL MB6HA
2023-05-07 09:21:47G5SROALL PEANUT
2023-05-06 16:38:24AAAALL MB6HA
2023-05-06 16:33:50MØVKR-LEEALL MB6HA
2023-05-06 11:37:55MØJUMALL GB-GB7SV
2023-05-06 08:42:23M3IUC/MIKEALL MB6HA
2023-05-06 08:26:37LB7JIALL MB6HA
2023-05-05 20:54:17M6VROALL MB6HA
2023-05-05 19:48:08MØJBFALL MB6HA
2023-05-05 16:30:25GW6RRLALL MB6HA
2023-05-05 16:05:13M7GTMALL MB6HA
2023-05-05 11:00:20LU6EAUALL PEANUT
2023-05-05 08:17:35MØVKRALL MB6HA
2023-05-05 08:16:257GTMALL MB6HA
2023-05-05 03:24:22VK4JAZALL MB6HA
2023-05-04 20:18:01G4JTRALL GB-GB7SV
2023-05-04 17:40:18IT9GDQALL IT9GDQ
2023-05-04 16:11:58MØTDW-BILLALL MB6HA
2023-05-04 16:09:33MØCUK-MARKALL MB6HA
2023-05-04 15:28:08GØRQLALL GB3ND
2023-05-04 10:31:22G3WGE-FT2DALL MB6HA
2023-05-04 10:23:55MØMXH*****EBXYM MØMXH
2023-05-04 08:51:06G7HMPMATALL MB6HA
2023-05-03 18:13:17G4VKCALL MB6HA
2023-05-03 18:09:28M7HITALL MB6HA
2023-05-03 16:56:37M7BCEALL PEANUT
2023-05-02 16:26:15OE1DHKALL YCS235-89
2023-05-02 16:19:01MØTHZ-GAZALL MØTHZ
2023-05-02 12:32:36M7TCY/STUALL MB6HA
2023-05-01 20:10:59DK1FYALL GB-GB7SV
2023-05-01 16:47:47M7MZM/MALL MB6HA
2023-05-01 14:27:49VO1OPALL MB6HA
2023-05-01 09:06:55GØTKVALL MB6HA
2023-04-30 20:19:16M6LUNALL MB6HA
2023-04-30 20:07:47M6JLMALL MB6HA
2023-04-30 14:57:58M6LSJALL GB-GB7SV
2023-04-30 14:29:51MM1BHO-FT2*****E52y4 MM1BHO
2023-04-30 14:05:10SQ5AMALL MB6HA
2023-04-30 12:54:49MM1BHO-3ØØ*****FACYC MM1BHO
2023-04-30 10:43:01G3UPZALL MB6HA
2023-04-29 19:50:34M7NGY-SEANALL GB-GB7SV
2023-04-29 17:13:25G6JVTALL MB6HA
2023-04-29 12:47:46MØWZMALL MB6HA
2023-04-29 11:17:02VK6KBYALL GB-GB7SV
2023-04-29 07:51:46M1ESMALL MB6HA
2023-04-29 05:41:22W3KDBALL GB-GB7SV
2023-04-29 03:56:15ZL4AX-QTH2ALL MB6HA
2023-04-29 01:05:04N2XTVALL PEANUT
2023-04-28 20:58:14M7CJDALL M7CJD
2023-04-28 10:33:19M1CMN-MATTALL MB6HA
2023-04-27 19:34:38G3CMHALL MB6HA
2023-04-27 19:05:40GD8BUE/IANALL MB6HA
2023-04-27 09:57:51JA1PPHALL MB6HA
2023-04-26 18:15:53EA8DFCALL PEANUT
2023-04-26 16:56:06G7VGYALL MB6HA
2023-04-26 09:49:38G8WWI/MALL GB-GB7SV
2023-04-26 08:23:57GØLCGALL MB6HA
2023-04-25 18:18:51G8CAPALL GB-GB7SV
2023-04-25 16:47:17N2MOFALL N2MOF
2023-04-25 14:20:11G3VPXALL MB6HA
2023-04-25 08:44:04GØOIK-PETRALL MB6HA
2023-04-24 19:14:49M7DIQALL MB6HA
2023-04-24 17:17:502EØMBG/JONALL GB-GB7SV
2023-04-24 15:44:37G6LVSALL MB6HA
2023-04-24 10:47:52G8FXCALL MB6HA
2023-04-23 22:42:48MØLXQALL MØLXQ
2023-04-23 15:04:56M3NSY - ED*****F0cpl M3NSY
2023-04-23 12:46:00MW6AWXALL GB-GB7SV
2023-04-23 12:32:10GB7HAALL MB6HA
2023-04-23 12:07:222EØUJRALL MB6HA
2023-04-23 10:48:15M7DLB-DAVEALL MB6HA
2023-04-23 09:59:11M7GKMALL MB6HA
2023-04-22 21:55:28G3VPX-IANALL MB6HA
2023-04-22 21:15:23M7DBUALL MB6HA
2023-04-22 18:31:45SY2CDRALL YCS235-89
2023-04-22 16:19:00GØSZIALL GB-GB7SV
2023-04-22 11:37:04MB6AX-GWALL GB-GB7SV
2023-04-22 08:23:14G4KCMALL MB6HA
2023-04-21 11:30:27G4KCM-1ALL MB6HA
2023-04-21 11:25:03MØMEAALL MB6HA
2023-04-21 10:57:36GB3LZ-RPTALL MB6HA
2023-04-20 16:57:42GB7YF-RPTALL MB6HA
2023-04-20 14:10:49G4KWFALL GB-GB7SV
2023-04-20 11:07:45G8BUHANDRALL MB6HA
2023-04-19 20:18:30M7GGZALL GB-GB7SV
2023-04-19 19:41:11GGALL M7GGZ
2023-04-19 18:46:15G8MWKALL MB6HA
2023-04-19 16:46:23DC5LNALL YCS235-89
2023-04-19 12:57:20GW4OUUALL MB6HA
2023-04-19 12:00:02G5EDWALL GB-GB7SV
2023-04-19 07:33:46N4VFBALL MB6HA
2023-04-18 13:48:55GØWSIALL MB6HA
2023-04-18 11:47:272EØVMK*****H5B62 2EØVMK
2023-04-17 19:23:52W6MHZSHAWNALL MB6HA
2023-04-17 18:04:412EØOJX/DAVALL MB6HA
2023-04-17 12:12:18KB3WVIALL MB6HA
2023-04-16 14:58:31MIMRGALL MB6HA
2023-04-16 12:26:48G4MQQ-SIMNALL MB6HA
2023-04-15 14:29:35GMØCSNALL PEANUT
2023-04-15 10:13:03G4OB-FREDALL MB6HA
2023-04-15 07:48:38G8FXC/MMALL MB6HA
2023-04-14 16:42:56G8SEAALL GB-GB7SV
2023-04-14 15:48:33MØXDRALL PEANUT
2023-04-14 08:53:37M7GGF-GREGALL M7GGZ
2023-04-12 16:37:20AB5SIALL MB6HA
2023-04-12 16:08:39G4OXYLARRYALL MB6HA
2023-04-12 15:34:24M3YEUALL M3YEU
2023-04-12 13:27:412EØIAIALL MB6HA
2023-04-12 13:15:41!:m6ALL MB6HA
2023-04-12 13:15:222EØH )ALL MB6HA
2023-04-12 13:14:41HALL MB6HA
2023-04-12 13:02:242EØIAI $ALL MB6HA
2023-04-12 10:54:57G1HSJALL MB6HA
2023-04-11 23:24:11K1MBKALL GB-GB7SV
2023-04-11 22:46:04G1LOEALL PEANUT
2023-04-11 17:26:40"b_51URPALL MB6HA
2023-04-11 17:03:46G8TPXALL G8TPX
2023-04-11 03:46:33TG9AUOALL PEANUT
2023-04-10 14:12:20MØLUFALL MB6HA
2023-04-10 13:14:26VE6TD*****EAC5D VE6TD
2023-04-09 21:39:25KE4IVE/BOBALL MB6HA
2023-04-09 16:38:38VA7REF-RPTALL MB6HA
2023-04-09 15:47:52M7KAG-7ALL MB6HA
2023-04-09 13:03:11VE3XID/JIM*****H521W VE3XID
2023-04-09 12:57:23DL1NEGALL YCS235-89
2023-04-09 12:29:18MONCHALL MB6HA
2023-04-09 09:06:19M6LCKALL PEANUT
2023-04-09 09:02:12G8BUQ/ANDRALL MB6HA
2023-04-08 21:53:36DL4FCTALL YCS235-89
2023-04-08 18:58:09ØEOB-FREDALL MB6HA
2023-04-08 18:58:00GØEOB,vREDALL MB6HA
2023-04-08 18:55:19GØEOB-FREBALL MB6HA
2023-04-08 15:50:38MØKEMALL MB6HA
2023-04-08 15:22:46MØJNPALL MØJNP
2023-04-08 13:44:35M7DQU-----*****FAWri M7DQU
2023-04-08 12:45:23G1UVQALL MB6HA
2023-04-08 08:17:35M3YEU IDALL M3YEU
Last Reload 2023-06-07, 16:38:45 (UTC) | Need help? Email M7SMI